NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Subvencions per a entitats, associacions i col·lectius 2022

Escut Breda

BASES REGULADORES PER A SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER A ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DEL MUNICIPI DE BREDA

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER A ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DEL MUNICIPI DE BREDA

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA A LA BDNS (CATALÀ)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS, COL·LECTIUS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI DE BREDA

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Breda obre convocatòria de subvencions per a activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda per a l’any 2022. El termini de justificació d’activitats no engloba l’any natural, sinó que serà des del desembre del 2021 fins el novembre del 2022, per així facilitar la feina a les entitats, col·lectius i associacions en termes fiscals i burocràtics. Les sol·licituds es podran presentar fins el proper 31 de maig.

L’adjudicació de subvencions que adjudica el consistori es resoldran a través d’un concurs de concurrència competitiva. A través d’un complet barem de puntuacions es determinaran els adjudicataris d’aquestes subvencions i les quantitats que es perceben en cada cas. Aquest barem es basa en criteris concrets, com per exemple l’antiguitat, el número de socis, el suport que ofereixen a l’Ajuntament en l’organització de festes populars, o altres aspectes com el foment de valors que afavoreixin la integració, la solidaritat i la diversitat, el hàbits de vida saludables, o la promoció turística i econòmica del municipi. Amb una puntuació màxima de 100 punts, les puntuacions menors de 15 quedaran excloses de subvenció, mentre que les puntuacions entre 15 i 49 tindran dret a una subvenció única de 150 euros. A partir de 50 punts queda determinada la quantitat a percebre en funció de la puntuació final, amb un màxim de 3.000 euros. Per altra banda, l’import de la subvenció mai serà superior al 80% del pressupost presentat. Pel que fa a l’entrega, es farà en dos pagaments: el primer correspondrà al 70% de la subvenció atorgada i s’entregarà en el termini màxim d’un mes des de la resolució favorable. El segon pagament, amb el 30% restant, es farà efectiu després de la justificació correcta i deguda de l’activitat.