NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Resum del Ple Municipal Ordinari del 28 de novembre de 2022

Escut Breda

El passat dilluns va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Cal destacar que a la sessió van participar 10 regidors, ja que el representant de la CUP no va poder acudir per causa de força major.

El Ple va començar, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

El punt més important de la sessió va ser l’aprovació del Pressupost General 2023. És a dir, els comptes de l’Ajuntament durant l’any vinent. El pressupost d’ingressos i de despeses per l’any 2023 serà de 4.391.700€. Pel que fa a inversions, es contemplen en el pressupost actuacions importants com el canvi de gespa del Camp d’Esports Municipal, la finalització de la urbanització del carrer Sant Hipòlit a la zona on es troba amb la Carretera d’Arbúcies, i altres inversions de caràcter educatiu, cultural, esportiu i en la resta d’equipaments municipals. Aquestes futures inversions, sumades a les ja pressupostades aquest 2022 i que es duran a terme properament –com l’asfaltat de carrers, la segona fase de rehabilitació del claustre de l’antic Monestir de Sant Salvador o la urbanització de la Zona Esportiva-, suposaran una inversió d’aproximadament 1,5 milions d’euros. Per a dur-ho a terme, en el Pressupost General 2023 es contempla una partida de 400.000€ destinada a la petició de préstecs bancaris. El punt es va aprovar amb els 8 vots a favor del grup d’ERC i els dos vots en contra de JXCAT i PSC.

Durant la sessió també es van tractar dues modificacions de crèdit:

 • 18/2022, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: tindran lloc dues operacions. Per una banda es restaran 500€ d’una partida destinada a l’amortització de préstecs i es destinaran al finançament de l’augment de cost dels interessos dels préstecs vigents. Per altra banda es retiraran 5.000€ de partides d’inversió a partides de manteniment. Punt aprovat amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de JXCAT i PSC.
 • 19/2022, de suplement de crèdit: s’afegiran 45.400€ al capítol 1 de despesa arran dels augments retributius pactats i esdevinguts ferms arran de l’entrada en vigor de la relació de Llocs de Treball aprovada inicialment a finals de 2021 i definitivament durant aquest mateix 2022 i també per la puja retributiva fixada pel govern espanyol per aquest any. Per altra banda també s’afegiran 51.000€ al capítol 2 per fer front a l’important augment dels costos de subministrament elèctric, de combustibles i carburants i de l’organització d’activitats. Aquests fons s’extraurien del romanent de tresoreria. Punt aprovat amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de JXCAT i PSC.

Pel que fa a Ordenances Fiscals es va tractar la modificació de l’OF 13, que regula la taxa per la recollida i tractament de residus municipals a Breda. Hi haurà dues modificacions substancials. La primera consistirà en afegir un article per gravar al màxim aquells habitatges que no participin de cap manera a la recollida porta a porta. La segona serà la modificació d’alguns epígrafs d’activitats comercials –carnisseries i botàniques-, que veuran una reducció de la franja fixa de la seva quota. Per altra banda es modificarà la redacció de diversos articles per a una millor comprensió dels mateixos. Punt aprovat amb els vots a favor del grup d’ERC i els vots en contra de JXCAT i PSC.

A nivell laboral hi havia dos punts més en l’ordre del dia:

 • Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Breda per a l’any 2023: es fixarà la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any vinent amb la relació de places corresponent. Punt aprovat amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de JXCAT i PSC.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva per al suport de personal tècnic/dinamitzador juvenil compartit: la figura de tècnic/a dinamitzador/a de l’Espai Jove es contractarà a través del Consell Comarcal, ja que passarà a formar part del personal d’aquest ens. Punt aprovat amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de JXCAT i PSC.

Altres punts que apareixien a l’ordre del dia van ser:

 • Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies”. Punt aprovat per unanimitat.
 • Aprovació del Pla de Serveis de recollida de residus porta a porta i Deixalleria Municipal per a l’any 2023: No es contemplen canvis respecte a l’any 2022. El cost serà de 425.000€ per la recollida porta a porta i de 76.000€ per al tractament de residus. Punt aprovat amb els vots a favor del grup d’ERC, l’abstenció del grup de JXCAT i el vot contrari del grup del PSC.
 • Aprovació inicial de la modificació de les Bases Reguladores del procés de Pressupostos Participatius: seguint amb la implantació del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Breda es modificaran parts del redactat per adaptar les bases a un llenguatge inclusiu. També es modificarà l’article 9, referent a “recompte i valoració”, augmentant el termini inicial d’una setmana a 10 dies hàbils. Els grups d’ERC i el PSC van votar a favor i el grup de JXCAT es va abstenir, pel que el punt es va aprovar.
 • Aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2026 per al municipi de Breda. Punt aprovat amb els 8 vots d’ERC. JXCAT i PSC van votar en contra.
 • Aprovació inicial de la modificació del Reglament General de Subvencions: seguint amb la implantació del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Breda es modificaran parts del redactat per adaptar les bases a un llenguatge inclusiu. Punt aprovat amb els 8 vots d’ERC. JXCAT i PSC van votar en contra.
 • Renunciar a la condició de soci de l’Associació de Turisme “La Selva, Comarca de l’Aigua”: suposarà un estalvi anual de 1.200€. Punt aprovat per unanimitat.
 • Constitució de la Junta Local de Seguretat: un cop el cos de Policia Local de Breda està plenament constituït és necessari dur a terme la constitució de la Junta Local de Seguretat, òrgan on hi ha participació de l’Ajuntament de Breda, Mossos d’Esquadra, Policia Local de Breda i Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de dissenyar el pla de seguretat local i aquelles polítiques de seguretat que s’han de dur a terme dins del terme municipal. Punt aprovat per unanimitat.

En l’apartat de mocions l’ordre del dia constava una d’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). La moció havia estat presentada pel grup municipal de la CUP, i com el seu representant no va poder assistir es va decidir tractar-la a la propera sessió, quan el grup de la CUP pugui presentar-la i defensar-la.