NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Resum del Ple Municipal Ordinari del 27 de novembre de 2023

Notícia

El passat dilluns 27 de novembre va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari. Com és habitual,va començar aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió. Entre les resolucions d’alcaldia es va votar la ratificació de dues d’elles: la primera per aprovar el nomenament d’un substitut de la responsable del Registre Civil del Jutjat de Pau de Breda. La segona per aprovar el pagament de les nòmines salarials extraordinàries que regularitzen, amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2023, l’increment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics al servei de la corporació. Tots dos punts es van aprovar amb els 10 vots favorables dels grups d’ERC i Junts per Breda i l’abstenció del grup de la CUP.

El punt més destacat de la sessió va ser l’aprovació inicial del Pressupost General per l’any 2024. L’Ajuntament de Breda comptarà amb un pressupost per l’any vinent de 4.581.850€, un 4,3% superior als comptes de 2023. Hi ha una previsió de sol·licitud de crèdit bancari de 300.000€, una quantitat inferior als 400.000€ en préstecs d’aquest 2023. El punt es va votar amb els 7 vots a favor del grup d’ERC, 3 abstencions corresponents al grup de Junts x Breda i el vot en contra de la CUP.

Durant la sessió es van tractar tres modificacions de crèdit:

12/2023, de suplement de crèdit: s’utilitzaran 93.000€ del romanent de tresoreria per completar els capítols 1 i 2 del Pressupost Municipal d’enguany, corresponents a remuneracions de personal i despeses corrents, respectivament. Punt aprovat per 7 vots a favor (ERC), 3 abstencions (JxB) i un vot en contra (CUP).

13/2023, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: s’utilitzaran 26.000€ estalviats en el canvi de gespa del Camp de Futbol Municipal i es destinaran a diverses actuacions. Punt aprovat amb 10 vots a favor dels grups d’ERC i JXB i l’abstenció del grup de la CUP.

15/2023, de suplement de crèdit: tramitat dins els assumptes urgents. S’utilitzaran 7.300€ sobrants de la partida d’asfaltat de carrers executada la passada primavera i 18.500€ del romanent de tresoreria. En total són 25.800€ que es destinaran a asfaltar més carrers no previstos en el projecte inicial. Punt aprovat amb 10 vots a favor corresponents als grups d’ERC i JXB i el vot en contra de la CUP.

Altres punts de l’ordre del dia van ser:

Aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Breda per l’any 2024: es tracta de la relació de totes les places de personal de l’Ajuntament per aquest 2024, establerta en 45. Punt aprovat amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de la resta de grups

Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM): aquest document engloba tots els potencials riscos en matèria de protecció civil que podrien afectar Breda i estableix els protocols a seguir en cas d’emergència. Punt aprovat amb 10 vots a favor corresponents a ERC i JXB i l’abstenció de la CUP.

Aprovar la creació del Consell Municipal per la Gent Gran. Punt aprovat per 7 vots a favor d’ERC, 3 abstencions de JXB i 1 vot en contra de la CUP.

Aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal per la Gent Gran. Punt aprovat per 7 vots a favor d’ERC, 3 abstencions de JXB i 1 vot en contra de la CUP.

Aprovar la instrucció de funcionament del Sistema Intern d’Informació de l’Ajuntament de Breda: es tracta d’un nova eina que disposaran els Ajuntaments per lluitar contra infraccions internes i pràctiques corruptes que s’està implantant a tot l’estat. Punt aprovat amb els vots favorables del grup d’ERC i l’abstenció de la resta de grups.

Es va presentar una moció, sobre el finançament dels Ens Locals. Presentada pel grup d’Esquerra Republicana, es va aprovar per unanimitat.