NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ple Municipal Ordinari

Escut Breda

Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 28 DE MARÇ DE 2022

El proper dilluns 28 de març a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe per Facebook Live a través de la pàgina de l’Ajuntament de Breda en dita xarxa social.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local i els decrets i les resolucions d’Alcaldia adoptats des de l’última sessió.

Entre els diferents decrets en destaquen alguns:

  • El decret de liquidació del Pressupost Municipal 2021, que tanca l’exercici amb superàvit de 207.913,43€ i un romanent de tresoreria de 1.245.965,80€, xifres que denoten una situació de fortalesa econòmica del consistori.
  • L’aprovació de la incorporació de romanents de crèdit de l’any 2021. Aquest concepte fa referència a partides pressupostàries per a projectes de l’any 2021 i que finalment s’executaran aquest 2022, pel que entraran als comptes d’enguany. Un total de 753.000 euros que financen inversions pendents d’executar i despesa corrent compromesa i no liquidada.
  • La ratificació d’un decret d’alcaldia segons el qual l’Ajuntament de Breda accepta presentar-se com a part demandada a un contenciós administratiu relacionat amb la futura urbanització del carrer Marcel·lí Trunas i la seva connexió amb el Carrer Nou.

Per altra banda es presentarà l’informe de compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 2021. L’Ajuntament de Breda abona les seves factures pendents a un promig de 33,37 dies, pel que entra dins del requisit establert per aquesta Llei, que és de 60 dies.

Durant la sessió es tractarà l’aprovació de l’expedient 1/2022 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aquest punt fa referència al reconeixement de pagament de 7.644,64 euros en concepte d’interessos derivats d’un procediment contenciós administratiu anterior amb una empresa local, que es va dur a terme en la sessió del 27 de juliol de l’any passat. Per tal de regular degudament aquest moviment es realitzarà una modificació de crèdit pressupostària. Aquesta modificació de crèdit es tractarà al punt següent de l’ordre del dia, i a més d’aquesta quantitat inclou moviments entre partides pressupostàries per al projecte d’adequació del sistema elèctric de l’edifici principal de l’Institut-Escola Montseny i a complementar les partides destinades a inversions a l’edifici del Claustre i a parcs infantils.

Pel que fa als Pressupostos Generals, un altre punt de l’ordre del dia tractarà la modificació de la base 21 d’execució del pressupost 2022. En cas d’aprovació s’augmentarà la quantitat dels imports que per causes justificades poden adjudicar-se sense pressupost previ, passant dels 500€ als 3.000€. Aquest fet permetrà a l’Ajuntament actuar amb més flexibilitat en casos on és molt complicat aconseguir un pressupost previ abans de la factura com pot ser el cas de reparacions urgents, entre d’altres.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

  • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de distribució d’aigua i clavegueram 2022: es tracta d’una acció que s’ha de fer cada any segons contracte, i que actualitza una llista de preus unitaris.
  • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 17 Taxa per la prestació de serveis a la Piscines Municipals: actualització de l’ordenança, que en cas d’aprovació fixarà nous preus i també noves bonificacions per a l’accés a les Piscines Municipals.
  • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació: en cas d’aprovar-se s’afegirà una disposició addicional amb una nova regulació per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal com patinets, entre d’altres.
  • Aprovació amb caràcter definitiu de la Relació del Llocs de Treball de l’Ajuntament de Breda.
  • Aprovació de l’addenda per la qual es prorroga la vigència del conveni per la delegació de competències per la gestió del servei de menjador de l’escola bressol El Petit Montseny per al curs escolar 2022-23.
  • Aprovació del Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la Llei 5/2003.