NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ple Municipal Ordinari

Notícia

Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 25 DE MARÇ 2024

El proper dilluns 25 de març a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

Dins dels punts que es donaran compte s’inclou la modificació de crèdit 2/2024, de transferència de crèdit entre partides de la mateixa àrea de despesa. Concretament es retiraran 6.100€ de la partida destinada a la redacció del POUM per afegir-los al projecte de la nova comissaria de policia. En la mateixa modificació de crèdit es retiraran 260,76€ també de la partida de redacció del POUM per afegir-los a la partida d’inversions de la «Taxa Justa» d’escombraries.

El primer punt de l’ordre del dia que es sotmetrà a votació és l’aprovació inicial la modificació de l’ordenança fiscal núm 1, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. En cas d’aprovació s’actualitzarà el preu passant d’un gravamen del 3,1% al 3,25%.

A continuació es votarà sobre l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, que regula les taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local. En cas de vot favorable es produirà un canvi en l’articulat amb l’addició d’un nou epígraf que que contempli els supòsits d’utilització privativa de la via pública en casos concrets derivats de persones amb mobilitat reduïda.

El següent punt també fa referència a ordenances fiscals, ja que es tractarà l’aprovació provisional de l’ordenança núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal. En cas d’aprovar-se, es farà un canvi en l’articulat per a ampliar la bonificació del 15% a totes les persones en situació d’atur, i no a les que tenen entre 17 i 29 anys, com fins ara.

En matèria urbanística es tractarà l’aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries en l’àmbit del Pla Parcial núm. 8 Can Xifré. En cas de votar-se favorablement s’introduiran les modificacions necessàries pel que respecta a les zones destinades a equipaments esportius per tal de poder planificar, projectar, licitar i construir una nova pista poliesportiva que actuï com a annex a l’actual pavelló poliesportiu i que ocuparà la part posterior del Poliesportiu Municipal.

Altres punts de l’ordre del dia són:

  • Autoritzar la compatibilitat per a activitats privades com a docent, d’un funcionari de carrera: Es tracta d’una persona que actualment es troba en comissió de servei a un altre municipi, que ha sol·licitat poder compatibilitzar el seu treball amb una altra activitat, fet que permet la llei aplicable.
  • Aprovar inicialment la supressió del servei municipal de ràdio municipal.
  • Rectificar l’error material de l’aprovació del DUPROCIM: En el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) aprovat hi ha un error en els rols del representant municipal al CECAT, fet que es corregirà amb l’aprovació d’aquest punt, si s’escau. Hi constarà la regidora Rosa Prat, que actualment hi figura com a substituta, enlloc del regidor Josep Amargant, que ja ocupa un càrrec com a titular del grup local logístic i d’acollida i hi havia incompatibilitat.
  • Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball: En cas d’aprovar-se, s’augmentarà una hora setmanal la dedicació de l’auxiliar de museu, passant de 16h a 17h a la setmana.