NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ban d’Alcaldia: Restriccions derivades de l’activació del Pla d’emergències per incendis forestals

Notícia

Consulta el ban en format PDF:  BAN DEL 21 D’AGOST DE RESTRICCIONS DERIVADES DE L’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS

El 21 d’agost ha estat publicada la RESOLUCIÓ INT/2953/2023, de 21 d’agost, per la qual s’estableixen determinades restriccions per l’activació del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). La vila de Breda ha estat inclosa dins del llistat de municipis afectats per les restriccions.
Així doncs, de les 00.00 hores del 22 d’agost fins a les 00.00 hores del 25 d’agost de 2023 s’aplicaran les següents prohibicions o limitacions en tot el terme municipal de Breda:

1. Encendre foc en tot tipus d’espais oberts.
2. La suspensió temporal, per al període de vigència de la present Resolució, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
5. La introducció o ús de material pirotècnic.
6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
7. Les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d’aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d’origen.
8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen.
10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
11. La restricció de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l’horari comprès entre les 13 hores i les 20 hores.
13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis. Aquesta limitació no serà d’aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
14. La suspensió de la sega de cunetes de les carreteres.
15. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d’aquesta Resolució l’aplicació de totes aquestes mesures establertes en els punts anteriors.

L’incompliment d’aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se’n puguin derivar de l’ordenament jurídic vigent.